دسته: یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – خاک ، بستر زندگی

دانلود پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – خاک ، بستر زندگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – آب ، سرچشمه زندگی

دانلود پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – آب ، سرچشمه زندگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – محیط زیست بستر گردشگری مسئولانه

دانلود پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – محیط زیست بستر گردشگری مسئولانه فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست پایه یازدهم -تنوع زیستی تابلوی زیبای آفرینش

دانلود پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست پایه یازدهم -تنوع زیستی تابلوی زیبای آفرینش فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – زباله فاجعه محیط زیست

دانلود پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – زباله فاجعه محیط زیست فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – انرژی حرکت زندگی

دانلود پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – انرژی حرکت زندگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – هوا ، نفس زندگی

دانلود پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم – هوا ، نفس زندگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

نمونه سوالات تستی کتاب زبان انگلیسی یازدهم

نمونه سوالات تستی کتاب زبان انگلیسی یازدهم فایل قابل ویرایش نمونه سوالات تستی کتاب زبان انگلیسی یازدهم , ورد نمونه…

پاورپوینت ایران در دورۀ غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی درس 10 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت ایران در دورۀ غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی درس 10 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ایران…

پاورپوینت عصر طلایی تمدن ایرانی اسلامی درس 9 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت عصر طلایی تمدن ایرانی اسلامی درس 9 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عصر طلایی تمدن…

پاورپوینت اسلام در ایران، زمینه‌های تکوین تمدن ایرانی اسلامی درس 8 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت اسلام در ایران، زمینه‌های تکوین تمدن ایرانی اسلامی درس 8 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت جهان در عصر خلافت عباسی درس 7 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت جهان در عصر خلافت عباسی درس 7 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جهان در عصر…

پاورپوینت امویان بر مسند قدرت درس 6 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت امویان بر مسند قدرت درس 6 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت امویان بر مسند قدرت…

پاورپوینت تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین درس 5 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین درس 5 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت امت و حکومت نبوی در مدینه درس 4 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت امت و حکومت نبوی در مدینه درس 4 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت امت و…

پاورپوینت ظهور اسلام در مكه درس 3 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت ظهور اسلام در مكه درس 3 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ظهور اسلام در مكه…

پاورپوینت روش پژوهش در تاریخ درس 2 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت روش پژوهش در تاریخ درس 2 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت روش پژوهش در تاریخ…

پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی درس 1 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی درس 1 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود…

پاورپوینت رنسانس و عصر جدید درس 16 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت رنسانس و عصر جدید درس 16 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رنسانس و عصر جدید…

پاورپوینت قرون وسطا درس 15 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت قرون وسطا درس 15 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت قرون وسطا درس 15 تاریخ یازدهم…

پاورپوینت فرهنگ و تمدن در عصر صفوی درس 14 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن در عصر صفوی درس 14 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرهنگ و…

پاورپوینت تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی درس 13 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی درس 13 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری درس 12 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری درس 12 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرهنگ…

پاورپوینت جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری درس 11 تاریخ یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری درس 11 تاریخ یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه…

پاورپوینت دستگاه حرکتی (استخوانها و اسکلت و ماهیچه و حرکت) فصل سوم زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی

دانلود پاورپوینت دستگاه حرکتی (استخوانها و اسکلت و ماهیچه و حرکت) فصل سوم زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی فایل…

پاورپوینت جهان فرهنگی درس 1 جامعه شناسی یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت جهان فرهنگی درس 1 جامعه شناسی یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جهان فرهنگی درس 1 جامعه…

پاورپوینت فرهنگ جهانی درس 2 جامعه شناسی یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت فرهنگ جهانی درس 2 جامعه شناسی یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرهنگ جهانی درس 2 جامعه…

پاورپوینت فلسفه بعد از ارسطو درس 8 فلسفه یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت فلسفه بعد از ارسطو درس 8 فلسفه یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فلسفه بعد از ارسطو…

پاورپوینت نخستین فلاسفه بزرگ فلسفه یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت نخستین فلاسفه بزرگ فلسفه یازدهم انسانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نخستین فلاسفه بزرگ فلسفه یازدهم انسانی ,…

نمونه سوالات تستی کتاب زبان انگلیسی یازدهم

نمونه سوالات تستی کتاب زبان انگلیسی یازدهم فایل قابل ویرایش نمونه سوالات تستی کتاب زبان انگلیسی یازدهم , ورد نمونه…