دسته: پایه ششم

پاورپوینت همسایگان ما درس 19 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت همسایگان ما درس 19 مطالعات اجتماعی ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت همسایگان ما درس 19 مطالعات اجتماعی…

پاورپوینت ویژگیهای دریاهای ایران درس 17 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت ویژگیهای دریاهای ایران درس 17 مطالعات اجتماعی ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ویژگیهای دریاهای ایران درس 17…

پاورپوینت لباس از تولید به مصرف درس 16 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت لباس از تولید به مصرف درس 16 مطالعات اجتماعی ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت لباس از تولید…

پاورپوینت انواع لباس درس 15 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت انواع لباس درس 15 مطالعات اجتماعی ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت انواع لباس درس 15 مطالعات اجتماعی…

پاورپوینت انرژی را بهتر مصرف کنیم درس 8 مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

دانلود پاورپوینت انرژی را بهتر مصرف کنیم درس 8 مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت انرژی…

پاورپوینت کارخانه کاغذسازی درس 3 علوم ششم

دانلود پاورپوینت کارخانه کاغذسازی درس 3 علوم ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کارخانه کاغذسازی درس 3 علوم ششم ,…

پاورپوینت سرگذشت دفتر من درس 2 علوم پایه ششم

دانلود پاورپوینت سرگذشت دفتر من درس 2 علوم پایه ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سرگذشت دفتر من درس 2…

پاورپوینت زنگ علوم درس 1 علوم پایه ششم

دانلود پاورپوینت زنگ علوم درس 1 علوم پایه ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زنگ علوم درس 1 علوم پایه…

پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه های آسمانی ششم

دانلود پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه های آسمانی ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه…

پاورپوینت از گذشته تا آینده درس 14 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت از گذشته تا آینده درس 14 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت از گذشته تا آینده…

پاورپوینت سالم بمانیم درس 13 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت سالم بمانیم درس 13 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سالم بمانیم درس 13 علوم ششم…

پاورپوینت جنگل برای کیست درس 12 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت جنگل برای کیست درس 12 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جنگل برای کیست درس 12…

پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ درس 10 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ درس 10 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت خیلی کوچک خیلی بزرگ…

پاورپوینت سفر انرژی درس 9 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت سفر انرژی درس 9 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سفر انرژی درس 9 علوم ششم…

پاورپوینت طراحی کنیم و بسازیم درس 8 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت طراحی کنیم و بسازیم درس 8 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت طراحی کنیم و بسازیم…

پاورپوینت ورزش و نیرو 2 درس 7 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو 2 درس 7 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو 2…

پاورپوینت ورزش و نیرو 1 درس 6 علوم ششم دبستان

دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو 1 درس 6 علوم ششم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ورزش و نیرو 1…

پاورپوینت زمین پویا درس 5 علوم ششم

دانلود پاورپوینت زمین پویا درس 5 علوم ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زمین پویا درس 5 علوم ششم ,…

پاورپوینت سفر به اعماق زمین درس 4 علوم ششم

دانلود پاورپوینت سفر به اعماق زمین درس 4 علوم ششم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سفر به اعماق زمین درس…