دسته: پایه دهم

طرح درس روزانه تفکر و سواد رسانه‌ای دهم

دانلود طرح درس روزانه تفکر و سواد رسانه‌ای دهم فایل قابل ویرایش طرح درس روزانه تفکر و سواد رسانه‌ای دهم…

طرح درس سالانه الزامات محیط کار پایه دهم

دانلود طرح درس سالانه الزامات محیط کار پایه دهم فایل قابل ویرایش طرح درس سالانه الزامات محیط کار پایه دهم…

طرح درس روزانه درس الزامات محیط کار درس قانون کار

دانلود طرح درس روزانه درس الزامات محیط کار درس قانون کار فایل قابل ویرایش طرح درس روزانه درس الزامات محیط…

دانلود آموزش درس (سکونت های ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود دانلود آموزش درس (سکونت های ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (سکونت های ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (سکونت های ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (سکونت های ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (سکونت های ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش اول )کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش اول )کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش سوم)کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش سوم)کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش پنجم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (توان های اقتصادی ایران بخش پنجم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش اول) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش اول) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ویژگیهای جمعیت ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (تقسیمات کشوری ایران) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (تقسیمات کشوری ایران) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس (تقسیمات…

آموزش درس (سکونت های ایران بخش اول) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (سکونت های ایران بخش اول) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (جغرافیا علمی برای زندگی بهتر) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (جغرافیا علمی برای زندگی بهتر) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (روش مطالعه پژوهش در جغرافیا) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (روش مطالعه پژوهش در جغرافیا) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (موقعیت جغرافیای ایران) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (موقعیت جغرافیای ایران) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس (موقعیت…

آموزش درس (ناهمواری های ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ناهمواری های ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

دانلود آموزش درس (ناهمواری های ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود دانلود آموزش درس (ناهمواری های ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

موزش درس (آب و هوای ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود موزش درس (آب و هوای ایران بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (آب و هوای ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (آب و هوای ایران بخش چهارم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (منابع آب ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (منابع آب ایران بخش دوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (منابع آب بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (منابع آب بخش سوم) کتاب جغرافیای دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس…

آموزش درس (تجسم فضایی) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (تجسم فضایی) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس (تجسم فضایی)…

آموزش درس (ترسیم های هندسی و استدلال بخش اول) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ترسیم های هندسی و استدلال بخش اول) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل…

آموزش درس (ترسیم های هندسی و استدلال بخش دوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ترسیم های هندسی و استدلال بخش دوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل…

آموزش درس (ترسیم های هندسی و استدلال بخش سوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ترسیم های هندسی و استدلال بخش سوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل…

آموزش درس (قضیه تالس و تشابه کاربردهای آن بخش اول) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (قضیه تالس و تشابه کاربردهای آن بخش اول) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل…

آموزش درس (قضیه تالس و تشابه کاربردهای آن بخش دوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (قضیه تالس و تشابه کاربردهای آن بخش دوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل…

آموزش درس (چند ضلعی ها بخش اول) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (چند ضلعی ها بخش اول) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (چند ضلعی ها بخش دوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (چند ضلعی ها بخش دوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (چند ضلعی ها بخش سوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (چند ضلعی ها بخش سوم) کتاب هندسه دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس (ویرایش بخش دوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ویرایش بخش دوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس…

آموزش درس (ویرایش بخش سوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (ویرایش بخش سوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس…

آموزش درس مضارع کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس مضارع کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس مضارع کتاب…

آموزش درس (انواع نقش نماها) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (انواع نقش نماها) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس…

آموزش درس (نهاد ها) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (نهاد ها) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس (نهاد…

آموزش درس (املا) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (املا) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس (املا) کتاب…

آموزش درس حرف ها کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس حرف ها کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس حرف…

آموزش درس (گروه کلمات املایی بخش دوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (گروه کلمات املایی بخش دوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس آرایه های استعاره کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آرایه های استعاره کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس…

آموزش درس ( گروه کلمات املایی بخش سوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس ( گروه کلمات املایی بخش سوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل…

آموزش درس اشکال فارسی کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس اشکال فارسی کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس اشکال…

آموزش درس (پاسداری از حقیقت 1 ) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (پاسداری از حقیقت 1 ) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس (پاسداری از حقیقت 2) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس (پاسداری از حقیقت 2) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش…

آموزش درس ( گروه اسمی بخش دوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس ( گروه اسمی بخش دوم) کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش…

آموزش درس آرایه های تشبیه کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن

دانلود آموزش درس آرایه های تشبیه کتاب نگارش فارسی دهم متوسطه به صورت فایل انیمیشن فایل قابل ویرایش آموزش درس…

طرح درس روزانه طراحی، مدلسازی و دوخت دامن دهم ترسیم الگوی اساس دامن در‌قالب word و قابل ویرایش

دانلود طرح درس روزانه طراحی، مدلسازی و دوخت دامن دهم ترسیم الگوی اساس دامن در‌قالب word و قابل ویرایش فایل…

نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم پربهسام 118

دانلود نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم پربهسام 118 فایل قابل ویرایش نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم پربهسام 118 , ورد…

جزوه کامل فصل اول فیزیک دهم

دانلود جزوه کامل فصل اول فیزیک دهم فایل قابل ویرایش جزوه کامل فصل اول فیزیک دهم , ورد جزوه کامل…

دانلود کتاب حل المسائل شیمی 1 پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود دانلود کتاب حل المسائل شیمی 1 پایه دهم رشته ریاضی و تجربی فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل…

دانلود کتاب حل المسائل ریاضی 1

دانلود دانلود کتاب حل المسائل ریاضی 1 فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل ریاضی 1 , ورد دانلود کتاب…

دانلود کتاب حل المسائل هندسه 1

دانلود دانلود کتاب حل المسائل هندسه 1 فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل هندسه 1 , ورد دانلود کتاب…

دانلود کتاب حل المسائل فارسی 1

دانلود دانلود کتاب حل المسائل فارسی 1 فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل فارسی 1 , ورد دانلود کتاب…

دانلود کتاب حل المسائل نگارش 1

دانلود دانلود کتاب حل المسائل نگارش 1 فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل المسائل نگارش 1 , ورد دانلود کتاب…

دانلود کتاب حل المسائل دین و زندگی 1 پایه دهم تمامی رشته ها

دانلود دانلود کتاب حل المسائل دین و زندگی 1 پایه دهم تمامی رشته ها فایل قابل ویرایش دانلود کتاب حل…

دانلود حل المسائل کتاب فیزیک 1 دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود دانلود حل المسائل کتاب فیزیک 1 دهم رشته ریاضی و تجربی فایل قابل ویرایش دانلود حل المسائل کتاب فیزیک…