نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار)

دانلود نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار)

فایل قابل ویرایش نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار) , ورد نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار)

      دانلود نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار),دانلود نمونه پوشه کاراول تا ششم ابتدایی,دانلود نمونه پوشه کاراول تا ششم دبستان,دانلود نمونه پوشه کاراول تا ششم,نمونه پوشه کاراول تا ششم,نمونه پوشه کارپوشه کارپوشه کاراول,پوشه کاردوم دبستان,پو

توضیحات مختصر در مورد نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار)

نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار)

نمونه-برگه-های-اول-تا-ششم-ابتدایی-پوشه-کار-

مشخصات :

فایل word قابل ویرایش در 22صفحه می باشد.

اهداف کلی :

1- نمونه برگه های پوشه کار که شامل

دانلود فرم های پوشه کار معلمانطرح جلد

دانلود فرم های پوشه کار معلمانفهرست محتوا

دانلود فرم های پوشه کار معلمانبرگ شرح حال کلی

دانلود فرم های پوشه کار معلمانواقعه نگاری

دانلود فرم های پوشه کار معلمانارزیابی ماهانه دانش آموز

دانلود فرم های پوشه کار معلمانارزیابی معلم از دانش آموز

دانلود فرم های پوشه کار معلمانارزیابی والدین از پوشه کار

می باشد


2-پوشه کار شامل

دانلود فرم های پوشه کار معلمانتصاویر گرافیکی طرح جلد پوشه کار

دانلود فرم های پوشه کار معلمانفرم های مورد نیاز پوشه کار

دانلود فرم های پوشه کار معلمانآنچه باید در پوشه ی کار دانش آموزان گذاشت

دانلود فرم های پوشه کار معلمانبرسی پوشه کار

دانلود فرم های پوشه کار معلمانبرگ عنوان پوشه کار(به صورت گرافیکی  و کاملا رنگی )

دانلود فرم های پوشه کار معلمانبرگه ثبت مشاهدات تمام دروس تفکر

دانلود فرم های پوشه کار معلمانپوشه کار های دروس مختلف

دانلود فرم های پوشه کار معلمانچک لیست ریز رفتارها و نشانه های مورد انتظار در منزل برای تمامی پایه ها

دانلود فرم های پوشه کار معلمانچک لیست عملکرد ریاضی پایه ها

دانلود فرم های پوشه کار معلمانچک لیست عملکرد قرآن و هدیه های آسمانی پایه سوم.doc

دانلود فرم های پوشه کار معلمانمراحل تهیه ی پوشه ی کار

دانلود فرم های پوشه کار معلماننمونه برگ ارزیابی مدیر از  محتوای پوشه ی کار

دانلود فرم های پوشه کار معلمان نمونه برگ ارزیابی والدین از محتوای پوشه ی کار

دانلود فرم های پوشه کار معلمان نمونه برگ بررسی ابعاد جسمانی، اجتماعی و عاطفی دانش آموز

دانلود فرم های پوشه کار معلمان نمونه برگ خود ارزیابی دو ماهه ی دانش آموز از محتوای پوشه ی کار

و غیره ….. می باشد.

دانلود فایل

 

نمونه برگه های اول تا ششم ابتدایی (پوشه کار)

Author: mp3-sound.ir