محتوای دوره آموزشی «تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»

دانلود محتوای دوره آموزشی «تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»

فایل قابل ویرایش محتوای دوره آموزشی «تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش» , ورد محتوای دوره آموزشی «تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»

      محتوای دوره آموزشی ,«تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»,دانلود محتوای دوره آموزشی ,«تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»

توضیحات مختصر در مورد محتوای دوره آموزشی «تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»

محتوای دوره آموزشی «تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»

محتوای-دوره-آموزشی-«تشكل-ها-و-انجمن-ها-در-آموزش-و-پرورش»

محتوای دوره آموزشی 
«تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»
کد دوره: 91301810
❇️مدت دوره: 16 ساعت
تاریخ ثبت نام: ثبت نام فعال (تا 30 آبان ماه 1400)
تاریخ آزمون: 7 آذر ماه 1400
زمان آزمون:در بازه های زمانی
بازه اول: 11:00 الی 11:30 
بازه دوم: 14:00 الی 14:30
بازه سوم: 20:00 الی 20:30 
سایت برگزار کننده:
Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

محتوای دوره آموزشی «تشكل ها و انجمن ها در آموزش و پرورش»

Author: mp3-sound.ir