دسته: صورتجلسات مدیران مدارس

دانلودصورتجلسات شورای معلمان

دانلود دانلودصورتجلسات شورای معلمان فایل قابل ویرایش دانلودصورتجلسات شورای معلمان , ورد دانلودصورتجلسات شورای معلمان برای دانلود دانلودصورتجلسات شورای معلمان…

تقدیر نامه آماده برای معلم

دانلود تقدیر نامه آماده برای معلم فایل قابل ویرایش تقدیر نامه آماده برای معلم , ورد تقدیر نامه آماده برای…

دانلود پروژه مهر مقطع متوسطه سال 98

دانلود دانلود پروژه مهر مقطع متوسطه سال 98 فایل قابل ویرایش دانلود پروژه مهر مقطع متوسطه سال 98 , ورد…

دانلود پروژه مهر سال تحصیلی 1400-99 مقطع ابتدایی

دانلود دانلود پروژه مهر سال تحصیلی 1400-99 مقطع ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود پروژه مهر سال تحصیلی 1400-99 مقطع ابتدایی…

دانلود سوالات مصاحبه و گزینش مدیران مدارس کلیه مقاطع

دانلود دانلود سوالات مصاحبه و گزینش مدیران مدارس کلیه مقاطع فایل قابل ویرایش دانلود سوالات مصاحبه و گزینش مدیران مدارس…

55فرم و صورتجلسه خام مورد نیاز در مدرسه

دانلود 55فرم و صورتجلسه خام مورد نیاز در مدرسه فایل قابل ویرایش 55فرم و صورتجلسه خام مورد نیاز در مدرسه…

برنامه هفتگی مدارس ابتدایی ویژه مدارس شش کلاسه

دانلود برنامه هفتگی مدارس ابتدایی ویژه مدارس شش کلاسه فایل قابل ویرایش برنامه هفتگی مدارس ابتدایی ویژه مدارس شش کلاسه…

دانلود تقویم اجرایی و خودارزیابی پروژه مهر 98

دانلود دانلود تقویم اجرایی و خودارزیابی پروژه مهر 98 فایل قابل ویرایش دانلود تقویم اجرایی و خودارزیابی پروژه مهر 98…

دانلود پکیج پروژه مهر 1398

دانلود دانلود پکیج پروژه مهر 1398 فایل قابل ویرایش دانلود پکیج پروژه مهر 1398 , ورد دانلود پکیج پروژه مهر…

دانلود برنامه هفتگی پیش دبستانی

دانلود دانلود برنامه هفتگی پیش دبستانی فایل قابل ویرایش دانلود برنامه هفتگی پیش دبستانی , ورد دانلود برنامه هفتگی پیش…

برگه حضور و غیاب دانش آموزان

دانلود برگه حضور و غیاب دانش آموزان فایل قابل ویرایش برگه حضور و غیاب دانش آموزان , ورد برگه حضور…

فرم صورتجلسه شورای معلمان

دانلود فرم صورتجلسه شورای معلمان فایل قابل ویرایش فرم صورتجلسه شورای معلمان , ورد فرم صورتجلسه شورای معلمان برای دانلود…

فرم ثبت نام دانش آموزان

دانلود فرم ثبت نام دانش آموزان فایل قابل ویرایش فرم ثبت نام دانش آموزان , ورد فرم ثبت نام دانش…

صورتجلسه گروههای آموزشی دبستان

دانلود صورتجلسه گروههای آموزشی دبستان فایل قابل ویرایش صورتجلسه گروههای آموزشی دبستان , ورد صورتجلسه گروههای آموزشی دبستان برای دانلود…

دانلود پرسش مهر 98

دانلود دانلود پرسش مهر 98 فایل قابل ویرایش دانلود پرسش مهر 98 , ورد دانلود پرسش مهر 98 برای دانلود…

دانلود متن سخنرانی مدیر مدرسه در اول مهر

دانلود دانلود متن سخنرانی مدیر مدرسه در اول مهر فایل قابل ویرایش دانلود متن سخنرانی مدیر مدرسه در اول مهر…

دانلود کلیه فرم های قرارداد سرویس مدارس

دانلود دانلود کلیه فرم های قرارداد سرویس مدارس فایل قابل ویرایش دانلود کلیه فرم های قرارداد سرویس مدارس , ورد…

دانلود صورتجلسات شورای مدرسه

دانلود دانلود صورتجلسات شورای مدرسه فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات شورای مدرسه , ورد دانلود صورتجلسات شورای مدرسه برای دانلود…

دانلود صورتجلسات شورای دبیران متوسطه

دانلود دانلود صورتجلسات شورای دبیران متوسطه فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات شورای دبیران متوسطه , ورد دانلود صورتجلسات شورای دبیران…

دانلود طرح بوم

دانلود دانلود طرح بوم فایل قابل ویرایش دانلود طرح بوم , ورد دانلود طرح بوم برای دانلود دانلود طرح بوم…

دانلود سوالات و جزوه مصاحبه حضوری انتصاب مدیران مدارس سال 1400

دانلود دانلود سوالات و جزوه مصاحبه حضوری انتصاب مدیران مدارس سال 1400 فایل قابل ویرایش دانلود سوالات و جزوه مصاحبه…

دانلود صورتجلسات گرامی داشت هفته کانون

دانلود دانلود صورتجلسات گرامی داشت هفته کانون فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات گرامی داشت هفته کانون , ورد دانلود صورتجلسات…

دفتر ثبت صورت جلسات شورای مدرسه

دانلود دفتر ثبت صورت جلسات شورای مدرسه فایل قابل ویرایش دفتر ثبت صورت جلسات شورای مدرسه , ورد دفتر ثبت…

دانلود گزارش فعالیتهای شورای تربیتی

دانلود دانلود گزارش فعالیتهای شورای تربیتی فایل قابل ویرایش دانلود گزارش فعالیتهای شورای تربیتی , ورد دانلود گزارش فعالیتهای شورای…

دانلود پرسش مهر ۱۴۰۰

دانلود دانلود پرسش مهر ۱۴۰۰ فایل قابل ویرایش دانلود پرسش مهر ۱۴۰۰ , ورد دانلود پرسش مهر ۱۴۰۰ برای دانلود…

دانلود صورتجلسات شورای معلمان متوسطه دوم

دانلود دانلود صورتجلسات شورای معلمان متوسطه دوم فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات شورای معلمان متوسطه دوم , ورد دانلود صورتجلسات…

دانلود صورتجلسات شورای مالی متوسطه اول

دانلود دانلود صورتجلسات شورای مالی متوسطه اول فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات شورای مالی متوسطه اول , ورد دانلود صورتجلسات…

دانلود صورتجلسات شورای مالی متوسطه دوم

دانلود دانلود صورتجلسات شورای مالی متوسطه دوم فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات شورای مالی متوسطه دوم , ورد دانلود صورتجلسات…

دانلود صورتجلسات مدیران مدارس متوسطه اول

دانلود دانلود صورتجلسات مدیران مدارس متوسطه اول فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات مدیران مدارس متوسطه اول , ورد دانلود صورتجلسات…

دانلود صورتجلسات مدیران مدارس متوسطه دوم

دانلود دانلود صورتجلسات مدیران مدارس متوسطه دوم فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات مدیران مدارس متوسطه دوم , ورد دانلود صورتجلسات…

دانلود پرسش مهر‌ ایران قوی سال 1400

دانلود دانلود پرسش مهر‌ ایران قوی سال 1400 فایل قابل ویرایش دانلود پرسش مهر‌ ایران قوی سال 1400 , ورد…

دانلود دعوتنامه انضباطی ولی دانش آموز

دانلود دانلود دعوتنامه انضباطی ولی دانش آموز فایل قابل ویرایش دانلود دعوتنامه انضباطی ولی دانش آموز , ورد دانلود دعوتنامه…

دانلود پکیج پرسش مهر 1400

دانلود دانلود پکیج پرسش مهر 1400 فایل قابل ویرایش دانلود پکیج پرسش مهر 1400 , ورد دانلود پکیج پرسش مهر…

دانلود صورتجلسات طرح مدام

دانلود دانلود صورتجلسات طرح مدام فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات طرح مدام , ورد دانلود صورتجلسات طرح مدام برای دانلود…

دانلود صورتجلسه ایده و ابلاغ طرح کارآمد

دانلود دانلود صورتجلسه ایده و ابلاغ طرح کارآمد فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسه ایده و ابلاغ طرح کارآمد , ورد…

دانلود طرح خوانا با موضوع مهارت ادب

دانلود دانلود طرح خوانا با موضوع مهارت ادب فایل قابل ویرایش دانلود طرح خوانا با موضوع مهارت ادب , ورد…

دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

دانلود دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی فایل قابل ویرایش دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی…

دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری

دانلود دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری فایل قابل ویرایش دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری , ورد…

دانلود صورتجلسات گرامی داشت هفته کانون

دانلود دانلود صورتجلسات گرامی داشت هفته کانون فایل قابل ویرایش دانلود صورتجلسات گرامی داشت هفته کانون , ورد دانلود صورتجلسات…

دفتر ثبت صورت جلسات شورای مدرسه

دانلود دفتر ثبت صورت جلسات شورای مدرسه فایل قابل ویرایش دفتر ثبت صورت جلسات شورای مدرسه , ورد دفتر ثبت…

اینفوگرافی طرح تعالی سال 99-1400

دانلود اینفوگرافی طرح تعالی سال 99-1400 فایل قابل ویرایش اینفوگرافی طرح تعالی سال 99-1400 , ورد اینفوگرافی طرح تعالی سال…

دانلود تقدیرنامه طرح شهاب

دانلود دانلود تقدیرنامه طرح شهاب فایل قابل ویرایش دانلود تقدیرنامه طرح شهاب , ورد دانلود تقدیرنامه طرح شهاب برای دانلود…

صورتجلسات پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دانلود صورتجلسات پیشگیری از آسیب های اجتماعی فایل قابل ویرایش صورتجلسات پیشگیری از آسیب های اجتماعی , ورد صورتجلسات پیشگیری…

میثاق نامه آموزگاران دبستان

دانلود میثاق نامه آموزگاران دبستان فایل قابل ویرایش میثاق نامه آموزگاران دبستان , ورد میثاق نامه آموزگاران دبستان برای دانلود…