دیسپاچینگ ملی و منطقه ای

دانلود دیسپاچینگ ملی و منطقه ای

فایل قابل ویرایش دیسپاچینگ ملی و منطقه ای , ورد دیسپاچینگ ملی و منطقه ای

      دیسپاچینگ,دانلود دیسپاچینگ اطلاعات در مورد دیسپاچینگ

توضیحات مختصر در مورد دیسپاچینگ ملی و منطقه ای

دیسپاچینگ ملی و منطقه ای

دیسپاچینگ-ملی-و-منطقه-ایسيســـتم ديســـپاچينگ ملـــي و منطقـــه اي
 بصـــورت سلســـله مراتبـــي در دو ســـطح، طراحـــي شـــده اســـت :
 1 – مركـــز كنتـــرل ديســـپاچينگ مـــادر یا ملی مســــــتقر در تهــــــران
 2 – سلســــــله مراتــــــب ٦ مركــــــز ديسپاچينگ منطقه ا

دانلود فایل

 

دیسپاچینگ ملی و منطقه ای

Author: mp3-sound.ir