دسته: دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد – فصل پنجم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد – فصل پنجم زیست شناسی 1 دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت گردش مواد در بدن – فصل چهارم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت گردش مواد در بدن – فصل چهارم زیست شناسی 1 دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت گردش…

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم…

دانلود پاورپوینت گوارش و جذب مواد- فصل دوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت گوارش و جذب مواد- فصل دوم زیست شناسی 1 دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت گوارش و…

دانلود پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا – فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا – فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی فایل قابل…

دانلود پاورپوینت آب ، آهنگ زندگی – فصل سوم شیمی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت آب ، آهنگ زندگی – فصل سوم شیمی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آب ، آهنگ…

دانلود پاورپوینت ردپای گازها در زندگی – فصل دوم شیمی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت ردپای گازها در زندگی – فصل دوم شیمی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ردپای گازها در…

دانلود پاورپوینت کیهان زادگاه الفبای هستی – فصل اول شیمی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت کیهان زادگاه الفبای هستی – فصل اول شیمی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کیهان زادگاه الفبای…

دانلود پاورپوینت آمار و احتمال – فصل هفتم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت آمار و احتمال – فصل هفتم ریاضی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آمار و احتمال –…

دانلود پاورپوینت شمارش ، بدون شمردن – فصل ششم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت شمارش ، بدون شمردن – فصل ششم ریاضی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت شمارش ، بدون…

دانلود پاورپوینت تابع – فصل پنجم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تابع – فصل پنجم ریاضی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تابع – فصل پنجم ریاضی دهم…

دانلود پاورپوینت معادله ها و نامعادله ها – فصل چهارم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت معادله ها و نامعادله ها – فصل چهارم ریاضی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت معادله ها…

دانلود پاورپوینت توان های گویا و عبارت های جبری – فصل سوم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت توان های گویا و عبارت های جبری – فصل سوم ریاضی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت مثلثات – فصل دوم ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت مثلثات – فصل دوم ریاضی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مثلثات – فصل دوم ریاضی دهم…

دانلود پاورپوینت جذب و انتقال مواد در گیاهان – فصل هفتم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت جذب و انتقال مواد در گیاهان – فصل هفتم زیست شناسی 1 دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت مجموعه ، الگو و دنباله – فصل اول ریاضی دهم تجربی

دانلود پاورپوینت مجموعه ، الگو و دنباله – فصل اول ریاضی دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مجموعه ،…

دانلود پاورپوینت از یاخته تا گیاه – فصل ششم زیست شناسی 1 دهم تجربی

دانلود پاورپوینت از یاخته تا گیاه – فصل ششم زیست شناسی 1 دهم تجربی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت از…

پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی پایه دهم: فرجام کار

دانلود پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی پایه دهم: فرجام کار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هفتم دین و…

پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی پایه دهم: آهنگ سفر

دانلود پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی پایه دهم: آهنگ سفر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هشتم دین و…

پاورپوینت درس نهم دین و زندگی پایه دهم: دوستی با خدا

دانلود پاورپوینت درس نهم دین و زندگی پایه دهم: دوستی با خدا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس نهم دین…

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه

دانلود پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه دهم: یاری از نماز و روزه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی

دانلود پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم: فضیلت آراستگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس یازدهم دین و…

پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی پایه دهم: زیبایی پوشیدگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوازدهم دین و…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دوم پر پرواز

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دوم پر پرواز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس اول هدف زندگی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس اول هدف زندگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم : هدف زندگی

دانلود پاورپوینت درس اول دین و زندگی پایه دهم : هدف زندگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس اول دین…

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم: پر پرواز

دانلود پاورپوینت درس دوم دین و زندگی پایه دهم: پر پرواز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوم دین و…

پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم: پنجره ای به روشنایی

دانلود پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پایه دهم: پنجره ای به روشنایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس سوم…

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم: آیندۀ روشن

دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه دهم: آیندۀ روشن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دوازدهم زیبایی پوشیدگی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دوازدهم زیبایی پوشیدگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم : منزلگاه بعد

دانلود پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پایه دهم : منزلگاه بعد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس پنجم دین…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس یازدهم فضیلت آراستگی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس یازدهم فضیلت آراستگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی پایه دهم: واقعۀ بزرگ

دانلود پاورپوینت درس ششم دین و زندگی پایه دهم: واقعۀ بزرگ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس ششم دین و…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دهم یاری از نماز و روزه

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دهم یاری از نماز و روزه فایل قابل ویرایش…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس نهم دوستی با خدا

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس نهم دوستی با خدا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هشتم آهنگ سفر

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هشتم آهنگ سفر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هفتم فرجام کار

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هفتم فرجام کار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس ششم واقعه بزرگ

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس ششم واقعه بزرگ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس پنجم منزلگاه بعد

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس پنجم منزلگاه بعد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس چهارم آینده روشن

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس چهارم آینده روشن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس سوم پنجره ای به روشنایی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس سوم پنجره ای به روشنایی فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت منابع آب ایران درس 6 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت منابع آب ایران درس 6 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت منابع آب ایران درس…

دانلود پاورپوینت آب و هوای ایران درس 5 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت آب و هوای ایران درس 5 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آب و هوای…

دانلود پاورپوینت ناهمواری های ایران درس 4 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت ناهمواری های ایران درس 4 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ناهمواری های ایران درس…

دانلود پاورپوینت موقعیت جغرافیایی ایران درس 3 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت موقعیت جغرافیایی ایران درس 3 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت موقعیت جغرافیایی ایران درس…

دانلود پاورپوینت روش مطالعه در جغرافیا درس 2 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت روش مطالعه در جغرافیا درس 2 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت روش مطالعه در…

دانلود پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر درس 1 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر درس 1 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جغرافیا علمی…

دانلود پاورپوینت توان های اقتصادی ایران درس 10 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت توان های اقتصادی ایران درس 10 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت توان های اقتصادی…

دانلود پاورپوینت سکونتگاه های شهری و روستایی درس 9 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت سکونتگاه های شهری و روستایی درس 9 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سکونتگاه های…

دانلود پاورپوینت ویژگی های جمعیت ایران درس 7 جغرافیای ایران پایه دهم

دانلود پاورپوینت ویژگی های جمعیت ایران درس 7 جغرافیای ایران پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ویژگی های جمعیت…

پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها…

پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران…

پاورپوینت خون گفتار 3 فصل 4 زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت خون گفتار 3 فصل 4 زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت خون گفتار 3 فصل 4…

پاورپوینت رگها (رگ های خونی) زیست شناسی پایه دهم

دانلود پاورپوینت رگها (رگ های خونی) زیست شناسی پایه دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رگها (رگ های خونی) زیست…

پاورپوینت قلب گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت قلب گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت قلب گفتار 1 فصل 4…

پاورپوینت تهویه ششی زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت تهویه ششی زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تهویه ششی زیست شناسی دهم , ورد دانلود…

پاورپوینت دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دستگاه لنفی و…

پاورپوینت تنوع تبادلات گازی زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت تنوع تبادلات گازی زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تنوع تبادلات گازی زیست شناسی دهم ,…

پاورپوینت تنوع گوارش در جانداران زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت تنوع گوارش در جانداران زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تنوع گوارش در جانداران زیست شناسی…

پاورپوینت جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش زیست شناسی دهم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جذب مواد و…