دسته: دهم انسانی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل یازدهم تحولات هویتی جهان اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل یازدهم تحولات هویتی جهان اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه…

دانلود پاورپوینت درس 11 تاریخ 1 پایه دهم – آیین کشورداری

دانلود پاورپوینت درس 11 تاریخ 1 پایه دهم – آیین کشورداری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 11 تاریخ 1…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل دهم تغییرات هویت اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل دهم تغییرات هویت اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی…

دانلود پاورپوینت درس 9 تاریخ 1 پایه دهم – ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

دانلود پاورپوینت درس 9 تاریخ 1 پایه دهم – ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل نهم باز تولید هویت اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل نهم باز تولید هویت اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه…

دانلود پاورپوینت درس 8 تاریخ 1 پایه دهم – سپیده دم تمدن ایرانی

دانلود پاورپوینت درس 8 تاریخ 1 پایه دهم – سپیده دم تمدن ایرانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 8…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل هشتم هویت فردی و اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل هشتم هویت فردی و اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه…

دانلود پاورپوینت درس 7 تاریخ 1 پایه دهم – مطالعه و کاوش در گذشته های دور

دانلود پاورپوینت درس 7 تاریخ 1 پایه دهم – مطالعه و کاوش در گذشته های دور فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل هفتم ارزیابی جهان های اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل هفتم ارزیابی جهان های اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه…

دانلود پاورپوینت درس6 تاریخ 1 پایه دهم – یونان و روم

دانلود پاورپوینت درس6 تاریخ 1 پایه دهم – یونان و روم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس6 تاریخ 1 پایه…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم -فصل ششم پیامدهای جهان اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم -فصل ششم پیامدهای جهان اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1…

دانلود پاورپوینت درس 5 تاریخ 1 پایه دهم – هند و چین

دانلود پاورپوینت درس 5 تاریخ 1 پایه دهم – هند و چین فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 5 تاریخ…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل پنجم جهان های اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل پنجم جهان های اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی…

دانلود پاورپوینت درس 4 تاریخ 1 پایه دهم – پیدایش تمدن ، بین النهرین و مصر

دانلود پاورپوینت درس 4 تاریخ 1 پایه دهم – پیدایش تمدن ، بین النهرین و مصر فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل چهارم تشریح جهان اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل چهارم تشریح جهان اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی…

دانلود پاورپوینت درس 3 تاریخ 1 پایه دهم – باستان شناسی ، در جست و جوی میراث فرهنگی

دانلود پاورپوینت درس 3 تاریخ 1 پایه دهم – باستان شناسی ، در جست و جوی میراث فرهنگی فایل قابل…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل سوم جهان اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل سوم جهان اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1…

دانلود پاورپوینت درس 2 تاریخ 1 پایه دهم – تاریخ ، زمان و مکان

دانلود پاورپوینت درس 2 تاریخ 1 پایه دهم – تاریخ ، زمان و مکان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس چهارم التّعايُشُ السّلميُّ

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس چهارم التّعايُشُ السّلميُّ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل دوم پدیده های اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل دوم پدیده های اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی…

دانلود پاورپوینت درس 1 تاریخ 1 پایه دهم – تاریخ و تاریخ نگاری

دانلود پاورپوینت درس 1 تاریخ 1 پایه دهم – تاریخ و تاریخ نگاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 1…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس سوم مطرُ السّمك

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس سوم مطرُ السّمك فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل اول کنش های ما

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل اول کنش های ما فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس دوم إنّكُم مسؤولون

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس دوم إنّكُم مسؤولون فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه…

دانلود پاورپوینت درس 16 تاریخ 1 پایه دهم – هنر و معماری

دانلود پاورپوینت درس 16 تاریخ 1 پایه دهم – هنر و معماری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 16 تاریخ…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس اول ذاك هو اللهُ

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس اول ذاك هو اللهُ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عربی 1…

دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم – زبان و آموزش

دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 پایه دهم – زبان و آموزش فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 15 تاریخ…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل چهاردهم هویت ایرانی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل چهاردهم هویت ایرانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1…

دانلود پاورپوینت درس 14 تاریخ 1 پایه دهم – دین و اعتقادات

دانلود پاورپوینت درس 14 تاریخ 1 پایه دهم – دین و اعتقادات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 14 تاریخ…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل سیزدهم هویت ایرانی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل سیزدهم هویت ایرانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1…

دانلود پاورپوینت درس 13 تاریخ 1 پایه دهم – اقتصاد و معیشت

دانلود پاورپوینت درس 13 تاریخ 1 پایه دهم – اقتصاد و معیشت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 13 تاریخ…

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل دوازدهم تحولات هویتی جهان اجتماعی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم – فصل دوازدهم تحولات هویتی جهان اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه…

دانلود پاورپوینت درس 12 تاریخ 1 پایه دهم – جامعه و خانواده

دانلود پاورپوینت درس 12 تاریخ 1 پایه دهم – جامعه و خانواده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس 12 تاریخ…

دانلود پاورپوینت درس پنجم منطق پایه دهم انسانی – اقسام استدلال استقرایی

دانلود پاورپوینت درس پنجم منطق پایه دهم انسانی – اقسام استدلال استقرایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس پنجم منطق…

دانلود پاورپوینت درس چهارم منطق پایه دهم انسانی – اقسام و شرایط تعریف

دانلود پاورپوینت درس چهارم منطق پایه دهم انسانی – اقسام و شرایط تعریف فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس چهارم…

دانلود پاورپوینت درس سوم منطق پایه دهم انسانی – مفهوم و مصداق

دانلود پاورپوینت درس سوم منطق پایه دهم انسانی – مفهوم و مصداق فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس سوم منطق…

دانلود پاورپوینت درس دوم منطق پایه دهم انسانی – لفظ و معنا

دانلود پاورپوینت درس دوم منطق پایه دهم انسانی – لفظ و معنا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوم منطق…

دانلود پاورپوینت درس اول منطق پایه دهم انسانی – منطق ، ترازوی اندیشه

دانلود پاورپوینت درس اول منطق پایه دهم انسانی – منطق ، ترازوی اندیشه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس اول…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس هشتم يا من فی البحار عجائبُهُ

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس هشتم يا من فی البحار عجائبُهُ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس هفتم صِناعَةُ النِّفطِ

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس هفتم صِناعَةُ النِّفطِ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس ششم المعالمُ الخلّبةُ

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس ششم المعالمُ الخلّبةُ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه…

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس پنجم هذا خلقُ اللّه با پاسخ

دانلود پاورپوینت عربی 1 پایه دهم انسانی – درس پنجم هذا خلقُ اللّه با پاسخ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس دهم منطق پایه دهم انسانی – سنجشگری در تفکر

دانلود پاورپوینت درس دهم منطق پایه دهم انسانی – سنجشگری در تفکر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دهم منطق…

دانلود پاورپوینت درس نهم منطق پایه دهم انسانی – قضیه شرطی و قیاس استثنایی

دانلود پاورپوینت درس نهم منطق پایه دهم انسانی – قضیه شرطی و قیاس استثنایی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس هشتم منطق پایه دهم انسانی – قیاس اقترانی

دانلود پاورپوینت درس هشتم منطق پایه دهم انسانی – قیاس اقترانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هشتم منطق پایه…

دانلود پاورپوینت درس هفتم منطق پایه دهم انسانی – احکام قضایا

دانلود پاورپوینت درس هفتم منطق پایه دهم انسانی – احکام قضایا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هفتم منطق پایه…

دانلود پاورپوینت درس ششم منطق پایه دهم انسانی – قضیه حملی

دانلود پاورپوینت درس ششم منطق پایه دهم انسانی – قضیه حملی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس ششم منطق پایه…

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس یازدهم قافیه

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس یازدهم قافیه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل سوم اقتصاد دهم انسانی – اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل سوم اقتصاد دهم انسانی – اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس دهم زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس دهم زبان و ادبیات فارسی در سده های…

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل دوم اقتصاد دهم انسانی – اقتصاد ایران

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل دوم اقتصاد دهم انسانی – اقتصاد ایران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل…

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس نهم موازنه و ترصیع

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس نهم موازنه و ترصیع فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل اول اقتصاد دهم انسانی – اقتصاد بین الملل

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل اول اقتصاد دهم انسانی – اقتصاد بین الملل فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بخش پنجم…

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس هشتم وزن شعر فارسی

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس هشتم وزن شعر فارسی فایل قابل ویرایش دانلود…

دانلود پاورپوینت بخش چهار فصل دوم اقتصاد دهم انسانی – بودجه و امور مالی دولت

دانلود پاورپوینت بخش چهار فصل دوم اقتصاد دهم انسانی – بودجه و امور مالی دولت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس هفتم سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی)

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس هفتم سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی) فایل…

دانلود پاورپوینت بخش چهار فصل اول اقتصاد دهم انسانی – دولت و اقتصاد

دانلود پاورپوینت بخش چهار فصل اول اقتصاد دهم انسانی – دولت و اقتصاد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بخش چهار…

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس ششم سجع و انواع آن

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس ششم سجع و انواع آن فایل قابل ویرایش…

دانلود پاورپوینت بخش سوم فصل دوم اقتصاد دهم انسانی – فقر و توزیع درآمد

دانلود پاورپوینت بخش سوم فصل دوم اقتصاد دهم انسانی – فقر و توزیع درآمد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بخش…

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس پنجم هماهنگی پاره های کلام

دانلود پاورپوینت درس علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم – درس پنجم هماهنگی پاره های کلام فایل قابل ویرایش…