دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

دانلود دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی , ورد دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی


دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

دانلود-پرسشنامه-سبک-هویت-برزونسکی

دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 13 صفحه

مختصری از شرح

مقدمه:

موضوع هویت از مهمترین مسائل مربوط به زندگی انسان است
هویت یک احساس درونی در افراد است که ناشی از نیاز روانشناختی آنها به تعلق و وابستگی میباشد و شامل احساس نوعی همانندی با گروهی از مردم است
که در اثر زندگی اجتماعی حاصل میگردد
هویت عبارت است از برداشت سازمان یافتهای از خود که از ارزشها، عقاید و اهدافی تشکیل میشود و فرد خود را نسبت به آن متعهد میداند

معرفی آزمون:

آزمون سبک هویت برای اولین بار توسط برزونسکی (1989) برای اندازهگیری فرایندهای شناختی- اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسایل مربوط به جنبهای از بحران هویت یعنی فرایندهای شناختی درگیر در مقابله و حل مسئله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت در آمریکا طراحی شد
و در سال 1992 توسط برزونسکی و سالیوان مورد تجدیدنظر قرار گرفت

این آزمون شامل 40 سؤال بوده و 4 سبک هویتی شامل

اطلاعاتی (11 سؤال)
هنجاری (9 سؤال)
سردرگم- اجتنابی (10 سؤال)
و تعهد هویت (10 سؤال)

را مورد ارزیابی قرار میدهد

این آزمون توسط زارع و امینپور (1390) مورد هنجاریابی قرار گرفت و 6 عامل از آن استخراج شد.

فرم نهایی آن (جدول5-8) شامل 34 سؤال 5 گزینهای (کاملاً مخالف، تاحدودی مخالف، مطمئن یستم،ن تاحدودی موافق، کاملاً موافق) است
و آزمودنی بر این اساس میزان موافقت یا مخالفت خود را برای هر سؤال مشخص میکند.

 

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی , سایت دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی , خرید دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی , فایل دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

Author: mp3-sound.ir