دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران

دانلود دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران , ورد دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران


دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران

دانلود-پرسشنامه-رفتار-شهروندی-سازمانی-مدیران

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 8 صفحه

مختصری از شرح

پرسشنامه زیر شامل فهرستی از سؤالات درباره رفتار شهروندي سازمانی مدیران و عوامل مرتبط با آن است.
سؤالات پاسخ درست یا غلط ندارند، زیرا الزاماً یک پاسخ بهتر از پاسخ های دیگر نیست.

برای آشنایی با مفهوم ‘ رفتار شهروندي سازمانی’ ذیلاً تعاریفی آروده شده است تا زمینه پاسخگویی به سؤالات مورد نظر برایتان فراهم آید.
رفتار شهروندي سازمانی، رفتارهایی فراتر از وظیفه و افزون بر نقش هستند که کارکنان به منظور کمک به دیگران و سازمان انجام می دهند.
ماهیت این رفتارها بگونه اي است که اختیاري، داوطلبانه و خودخواسته اند و نظام پاداش و تنبیه سازمانی تأثیر زیادي بر آنها ندارد (ارگان، پادساکوف و مکنزي، 2006).
رفتار شهروندي سازمانی رفتاری کـه از روی مـيل و اراده فـردی بوده و بطور‌ مستقيم‌ يا صريح از طريق سيستم پاداش‌ رسمی‌ سازمانی مـورد‌ تقدير‌ قرار‌ نمی‌گيرند،
ولی باعث ارتقاء‌ عملکرد اثر بخش سازمان می‌گردند (مارکوزی و اکسین، 2004).
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان يک منبع اجتماعی که از طريق تبادل رفتار که پاداش‌های اجتماعی دريافـت مـی‌کنند، مورد ملاحظه قرار می‌گيرد.
بنابراين وقتی کارکنان احساس می‌کنند، گويا چيزی از‌ سـازمان‌ دريافـت می‌کنند‌، رفتار شهروندی آنها بيشتر خواهد شـد (آنگ و همکاران، 2003).
اورگان رفتار شهروندي سازمانی را به عنوان‌ نوعی‌ رفتار کارکنان سازمان‌‌ها تـعريف مـی‌کند
کـه‌ عملکرد‌ اثر‌ بخش‌ سازمان‌ را بدون توجه‌ به‌ اهداف بهره‌وری فردی هـر کـارمند ارتقاء می‌دهد. عناصر کليدی OCB عبارتند از:
– يک نوع رفتاری است‌ فراتر‌ از‌ آنچه که برای کارکنان سازمان بطور رسـمی‌ تـشريح‌ گـرديده‌ است‌.
– يک‌ نوع‌ رفتاری است که بصورت اختياری و بر اساس ارادة فردی مـی‌باشد؛
– رفـتاری اسـت که بطور مستقيم پاداشی به دنبال ندارد و يا از طريق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی‌ قـرار نـمی‌گيرد؛
– رفـتاری است که برای عملکرد سازمان و موفقيت عمليات سازمان خيلی مهم است(کاسترو و همکاران، 2004).

 

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران , سایت دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران , خرید دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران , فایل دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مدیران

Author: mp3-sound.ir