دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)

دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003) , ورد دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)


دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)

دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)

دانلود-پرسشنامه-استاندارد-تاب-آوری-کونور-و-دیویدسون-2003-

دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 3 صفحه

مختصری از شرح

مقیاس تاب‌آوري
در این پژوهش برای اندازه گیری تاب آوری از مقیاس تاب‌آوري كانر و ديويدسون (CD-RISC،1984) استفاده شد. این مقیاس دارای 25 گویه می باشد که اگرچه ابعاد مختلف تاب‌آوري را مي‌سنجد ولي داراي يك نمره كل مي‌باشد. نسخه فارسی این مقیاس توسط جوكار (1386) تهیه شده است.
روش نمره گذاري: براي هر گويه، طيف درجه بندي پنج گزينه‌اي (كاملاً نادرست تا هميشه درست) در نظر گرفته شده كه از يك (كاملاً نادرست) تا پنج (هميشه درست) نمره گذاري مي‌شود و هیچ کدام از گویه ها نمره گذاری معکوس ندارد. از مجموع نمرات كل گويه ها، نمره كل تاب آوری حاصل مي شود. نمره بالاتر نشان دهنده تاب آوری بیشتر مي باشد.
روايي و پایایی: روايي (به روش تحليل عوامل و روايي همگرا و واگرا) و پايايي (به روش باز‌آزمايي و‌آلفا كرونباخ) مقياس توسط سازندگان آزمون در گروه هاي مختلف (عادي و در خطر) احراز گرديده است (کانر و دیویدسون،2003). جوکار (1386) پایایی مقیاس (به روش آلفا کرونباخ) را برای نمونه های ایرانی 93/0 بدست آورد که کاملا منطبق با پایایی گزارش شده توسط سازندگان مقیاس بوده است.
هاشمی (1390) در پژوهشی براي احراز پايايي از روش های آلفای كرونباخ و باز آزمايي و براي تعيين روايي از روش تحليل عامل استفاده کرد. در آن پژوهش ضريب آلفاي كرونباخ مقیاس برابر 87/0 و پايايي بازآزمايي برابر 73/0 بود ( با فاصله دو هفته بين دو باراجراي آزمون). نتايج تحليل عاملي به روش مولفه‌هاي اصلي نیز بيانگر وجود يك عامل كلي در مقياس بود. در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ براي كل مقياس 90/0 بدست آمد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003) , سایت دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003) , خرید دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003) , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003) , فایل دانلود پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)

Author: mp3-sound.ir