دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی

دانلود دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی , ورد دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی


دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی

دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی

دانلود-پرسشنامه-ارزيابی-عوامل-استرس-زای-شغلی-مديران-آموزشی

دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 6 صفحه

مختصری از شرح

تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه
اگر شخصي اعتبار و روايي داده هاي خود را نداند نمي تواند نسبت به آنچه كه به دست آورده است و نتيجه گيريهايش زياد مطمئن باشد (كرلينجر، 1374، ص111). بنا بر اين هر تحقيقي براي اينكه نتايج قابل قبولي داشته باشد بايد داراي روايي و پايايي باشد.
الف) پايايي پرسشنامه
اعتبار يا قابليت پايايي پرسشنامه ، كيفيت ثبات و پايايي ابزار يا روش جمع آوري داده ها را در طول زمان نشان مي دهد (جان بست، 1376،ص 200). بعبارت ديگر مقصود از اعتبار يا پايايي يك وسيله اندازه گيري آن است كه اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله ( يا وسيله مشابه و قابل مقايسه با آن ) تحت شرايط مشابه دوباره اندازه بگيريم ، نتايج حاصل تا چه حد مشابه ، دقيق و قابل اعتماد است. ( هومن ،‌1376، ص228)
به منظور تعيين اعتبار پرسشنامه ، ابتدا پرسشنامه بصورت آزمايشي بين 16 نفر از اعضاي جامعه آماري توزيع شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ضمن پاسخ به سوالات ، موارد نامفهوم را با علامت مشخص نمايند.پس از جمع آوري پرسشنامه ها و محاسبه قابليت پايايي به شيوه آلفاكرانباخ با استفاده از نرم افزار آماري SPSS همچنانكه در پيوست آمده است ضريب 9524/0 بدست آمد.
با توجه به مطالب ذكر شده و مقدار آلفاي محاسبه شده ،‌مشاهده مي شود كه پرسشنامه از پايايي بالايي برخوردار مي باشد.
ب) روايي پرسشنامه

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی , سایت دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی , خرید دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی , فایل دانلود پرسشنامه ارزيابی عوامل استرس زای شغلی مديران آموزشی

Author: mp3-sound.ir