دانلود پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی

دانلود ppt داده های ساختمان زمین شناسی

فایل قابل ویرایش ppt داده های ساختمان زمین شناسی , ورد ppt داده های ساختمان زمین شناسی

      ppt داده های ساختمان زمین شناسی,دانلود رایگان دانلود پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی,خرید دانلود پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی, دانلود پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی, داده های ساختمان زمین شناسی

توضیحات مختصر در مورد ppt داده های ساختمان زمین شناسی

ppt داده های ساختمان زمین شناسی

دانلود-پاورپوینت-داده-های-ساختمان-زمین-شناسیppt داده های ساختمان زمین شناسی ، 91 اسلاید آموزشی ویژه شما معلم آموزان گرامی به صورت دانلود پاورپوینت قابل ویرایش با تخفیف ویژه از وبسایت قابل دانلود می باشد.


نام فایل : داده های ساختمان زمین شناسی
فرمت فایل : پاورپوینت
تعداد اسلاید ها : 91 صفحه
قسمتی از فایل دریافت :
ژئومور فلوژی به معنا ی پیکر شناسی و یا ریخت شنا سی می باشد که هدف 
ا ز این علم مطالعه ی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی ناهمواریها ست .
دامنه عبا رتند از: سطوح کم وبیش وسیعی که نا همواریها را به یکدیگر پیوند می دهد . که ویژگی مهم این عارضه در درجه ی اول شیب آ ن است که قابل اندا زه گیری می باشد و بر حسب درصد یا درجه بیان می شود . 
دامنه کوژودامنه ی کاوعبا رتند از :اگر میزان شیب از قله به سمت پایکوه افزایش یابد دامنه کوژ است واگر میزان شیب در همین جهت کاهش یابد دامنه کاو خواهد بود .
اشکال متنوع نا همواریها عبارتند از : دره ها یی به نام خط القعر که بسته به شکل وحجم آنها به وسیله ی میانا بهایی به نام طاق ،تیغه وتپه از هم جدا شده اند ناهمواریهای بزرگتری نیز وجود دارد که به نامهای کو هستان یا فلات یا دشت ومانند آنها نامگذاری شده اند .
پیکر شناسی ساختما نی عبا رتند از : مطالعه ی ناهمواریها در رابطه   باساختمان زمین شنا سی و طبقه بندی اشکال ساختما نی سنگها بر اساس منشا پیدایش به سه دسته ی 1- سنگهای آ ذرین یا درونی . 2- سنگهای رسوبی  3- سنگهای دگر گونی  تقسیم می شوند . 
سنگها از نظر پیکر شنا سی به شش دسته ی  1-کانیهای دانه ریز ودانه درشت  .2- کانیهای هم اندازه وکانیهای با اندازه های متفاوت . 3- کانیهای هم شکل وکانیهای با شکل مختلف .4- کانیهای هم جنس وکانیهای نا هم جنس  . 5- کانیهای قابل نفوذ وکانیهای نفوذ نا پذیر . 6- کانیهای قابل حل وکانیهای غیر قابل حل  تقسیم می شوند .
سنگها ی آذرین یا سنگهای درونی از سخت شدن مواد مذاب حاصل می شود. 
انواع سنگهای آ ذ رین یا درونی عبارتند از : 1- سنگهای آ تشفشانی . 2- سنگهای آذرین درونی یا نفوذی . 3- سنگهای ماگمایی .
شکل ژیزمان سنگهای آ ذرین عبا رتند از : عمق سخت شدن ماگما نسبت به سطح زمین 
 انواع  شکل ژیزمان سنگها ی آ ذرین عبارتند از: 1- باتو لیتها .2- لاکو لیت .3- سیل .4- دایک . 5- نک .
با تو لیت : اگر کانیها در اعماق زمین به آ رامی سرد ومتبلور شود ،سنگهای دانه ای بویژه  گرانیت بوجود می ا ید . در این صورت باتولیتها با حجمی اغلب بزرگ ومتغیرتشکیل می شوند .
لاکولیت : چنانچه بازوی نفوذی در امتداد افقی سنگها ی مجاور قرار بگیرد و حالتی بیضوی داشته باشد لاکولیت نامیده میشود . 
سیل : اگر بازوها در امتداد سطح طبقات سنگهای رسوبی نفوذ کنند و نظم وترتیب آ نها رابه هم نزنند سیل نامیده می شوند .
دایک : اگر از سقف باتو لیتها و لاکو لیتها بازوهای مشابهی  در فضا های خا لی  ویا نقاط سست سنگهای فو قانی نفوذ کنندواین بازوها سطح طبقا ت رسوبی را قطع کنند ،دایک نامیده می شوند . 
نک : اشکال مشابه ا ی که از پر شدن دود کشهای آتشفشانی به جای می ماند نک نامیده می شود .
دانلود فایل

 

ppt داده های ساختمان زمین شناسی

Author: mp3-sound.ir