دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید

دانلود دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید

فایل قابل ویرایش دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید , ورد دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید


دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید

دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید

دانلود-روایت-پژوهی-ایجاد-آشنایی-در-دانش-آموزان-در-رابطه-با-فرقه-های-ضاله-و-نوپدید

دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید

فرمت فایل: word قابل ویرایش
تعداد صفحات: 12

شرحی از فایل:
فرقه گرایی و رواج اندیشه های خرافی در دنیای معاصر
از جمله دغدغه های جوامرع اسلامی است. به ویژه آن که دنیای غرب پس از سال ها
مبارزه با حاکمیت دیرن، پرچم ترویج معنویت را برافراشته و برای فراهم آوردن
زمینه نفوذ فرهنگی خود ، از گرایش جوانان کشورهای جهان سوم به خصروص خاورمیانه
به عرفان های کاذب و وارداتی استقبال می کند.با توجه به کثرت فرقه های معنویت
گرا، لازم است این نکته را متذکر شوم که بسیاری از این آیین های عرفانی دروغین،
سخنان نغز و عالی نیز دارند. مطالب و تجربیات ارزنده ای نیز در لابه لای کلمات
آنان یافت می شود. اغلب صاحبان این آیین ها افرادی اندیشمند و هنرمند بوده و
هسرتند، به همین دلیل سخنان خرود را در لفافه ای از زیبایی های ادبی و امثال آن
ارائه داده و می دهند و همین مسئله موجرب گمراهری و.   می شود 
شریفی، 3184 ،ص، 38 » نوسفران « انحراف بسیاری از با توجه به اهمیت
ادیان، فرق و مرذاهب گونراگون و ایرن کره فرقره هرا و مرذاهب گوناگونی جوانان و
دانش آموزان ما را احاطه کرده اند، ضرورت آشنا نمودن دانش آموزان و خانواده ها
امری مسلم می باشد، زیرا آشنا نمودن دانش آموزان و خانواده ها با این فرقه ها و
مذاهب باعث می شود نه تنها خود به دام این فریبکاران گرفترار نشوند، بلکه از
گرفتار شدن دیگران نیز جلوگیری کنند. برای رسیدن به این هردف مرن برا برگزاری
آموزش خانواده در مدرسه مذکور تصمیم داشتم تا جایی که مقدور است، آگاهی های لازم
و ضروری را به اولیاء دانش آموزان که مخاطبین اصلی در این بحث بودند، را ارائه
دهم. 
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید , سایت دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید , خرید دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید , دانلود رایگان دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید , فایل دانلود روایت پژوهی ایجاد آشنایی در دانش آموزان در رابطه با فرقه های ضاله و نوپدید

Author: mp3-sound.ir