خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

دانلود خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

فایل قابل ویرایش خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ , ورد خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ


خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

خلاصه-مدیریت-استراتژیک-منابع-انسانی-آرمسترانگ

خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

فرمت پی دی اف
36 صفحه

مقدمه
مفاهيم و تئوريهاي مديريت را م ي توان براساس موضوع دست ه بندي كرد . انسان موضوعي است كه در
كانون توجه نگرش روابط انساني در مديريت قرار م ي گيرد. اين نگرش به دو شاخه اصلي (اما مرتبط و
مكمل يكديگر) به نام هاي مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني تقسيم م يشود.
شناخت و تغيير رفتار فردي، گروهي و سازماني در حو ز ة مديريت رف ت ار سازماني قرار م ي گيرد .
مديريت منابع انساني، انسان را به عنوان يك عامل حياتي و ممتاز براي بقا، رشد، رقابت و برتري
سازماني مد نظر قرار مي دهد.
اين كتاب ترجمه كاملي از كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني اثر مايكل آرمسترانگ م ي باشد .
محتواي آن عبارت است از:
بخش ١- مفهوم مديريت منابع انساني
بخش ٢- روش هاي طراحي و اجراي استراتژيك منابع انساني
بخش ٣- مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني
بخش ٤- فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني
بخش ٥- طراحي و اجراي استراتژي منابع انساني
بخش ٦- مديريت استراتژيك منابع انساني در عمل
بخش ٧- نقش استراتژيك مديريت منابع انساني در موفقيت سازمان
بخش ٨- نقش استراتژيك كاركرد منابع انساني
بخش ٩- استراتژي هاي توسعه منابع انساني
بخش ١٠ – استراتژي هاي مديريت فرهنگ
بخش ١١ – استراتژي هاي مديريت تغيير
بخش ١٢ – استراتژي هاي توسعه روابط كاري
بخش ١٣ – استراتژي هاي جذب كاركنان
بخش ١٤ – استراتژي هاي مديريت عملكرد
بخش ١٥ – استراتژي هاي توسعه منابع انساني
بخش ١٦ – استراتژي هاي پاداش
بخش ١٧ – استراتژي هاي روابط كاركنان
بخش ١٨ – جمع بندي
دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ , سایت خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ , خرید خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ , دانلود رایگان خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ , فایل خلاصه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

Author: mp3-sound.ir